Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1 năm rưỡi= ….. năm …. tháng 4 giờ 6 phút= … phú

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1 năm rưỡi= ….. năm …. tháng 4 giờ 6 phút= … phút
0,5 ngày= …phút 6 phút rưỡi= … giây
2 1/2 giờ= … phút 2,4 giờ= …. giờ …. phútViết một bình luận

Câu hỏi mới