Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Hỏi khi cả

Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể?

2 bình luận về “Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Hỏi khi cả”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải
  Sau một giờ cả hai vòi chảy vào bể số phần trăm là
  1/5 + 3/10 = 1/2 ( bể ) = 50/100 
  Vậy 50/100 = 50%
                       Đ/s : 50%
  Vậy sau hai giờ cả hai vòi nước chày vào bể được 50% của cả bể nước đó .
  $#Toán $
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  50%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được số phần trăm thể tích của bể là:
    1/5 +3/10=1/2= 50%
       Đ/s: 50%

  Trả lời

Viết một bình luận