y x 3 + y x 7 = 26,7; y chia 3,4 + y chia 7,6 trừ y = 26,7 giúp em với ạ

y x 3 + y x 7 = 26,7; y chia 3,4 + y chia 7,6 trừ y = 26,7
giúp em với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới