1+2+3+4+5+6+7+….+20 A.201 B.111 C . 300

1+2+3+4+5+6+7+….+20
A.201 B.111 C . 300Viết một bình luận

Câu hỏi mới