-1/3+2/5-5/6 thực hiện phép tính(tính hợp lí nếu thể)

-1/3+2/5-5/6 thực hiện phép tính(tính hợp lí nếu thể)Viết một bình luận

Câu hỏi mới