1 . Một cửa hàng buổi sáng bán đc 4132 l dầu . Biết buổi sáng bán đc gấp đôi buổi chiều . Hỏi cả hai buổi bán đc bao nhiêu l

1 . Một cửa hàng buổi sáng bán đc 4132 l dầu . Biết buổi sáng bán đc gấp đôi buổi chiều . Hỏi cả hai buổi bán đc bao nhiêu l dầu ?
2. tìm một số biết rằng lấy số nhân cho 2 bằng 1024Viết một bình luận

Câu hỏi mới