(1 mũ 1+ 2 mũ 2+ 3 mũ 3 +…….+ 2022 mũ 2022)(8mũ 2 -576 :3 mũ2)

(1 mũ 1+ 2 mũ 2+ 3 mũ 3 +…….+ 2022 mũ 2022)(8mũ 2 -576 :3 mũ2)Viết một bình luận

Câu hỏi mới