1 người mang 1 số táo đi bán sau khi bán 5/8 số táo và ăn 3 quả thì số táo còn lại là 27quả. tính số quả táo đã mang đi bán

1 người mang 1 số táo đi bán sau khi bán 5/8 số táo và ăn 3 quả thì số táo còn lại là 27quả. tính số quả táo đã mang đi bán
mn ơi cíu em vs em sắp đi học r ạ:(((((

1 bình luận về “1 người mang 1 số táo đi bán sau khi bán 5/8 số táo và ăn 3 quả thì số táo còn lại là 27quả. tính số quả táo đã mang đi bán”

 1. Giải đáp: 80 quả
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giả sử người đó mang đi là x quả táo
  Sau khi bán 5/8 số táo thì số táo còn lại là (1-5/8)x = 3/8 x quả táo.
  Sau đó người đó ăn đi 3 quả 
  Do đó, số quả táo còn lại sau khi đã bán và ăn là 3/8x – 3 quả táo.
  Đề bài cho biết số quả táo còn lại là 27 quả táo, ta có 
  $\frac{3}{8}$x -3 =27
  $\frac{3}{8}$x = 30
  x = 80
  Vậy số quả táo đã mang đi bán là 80 quả

  Trả lời

Viết một bình luận