`1` thửa ruộng `HCN` có chiều dài `125m,` chiều rộng `82m.` Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ `1ha` thu hoạch được `72,

`1` thửa ruộng `HCN` có chiều dài `125m,` chiều rộng `82m.` Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ `1ha` thu hoạch được `72,5` tạ thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc `?`Viết một bình luận