1, THỰC HIỆN PHÉP TÍNH a, 3 2/5 +0,6 b, 17 2/31 – ( 15/17 +6 2/31) c, (7 5/21 +5 3/7 )- 4 5/21 d, ( 4 5/37 – 3 4/5 +8 15/2

1, THỰC HIỆN PHÉP TÍNH
a, 3 2/5 +0,6 b, 17 2/31 – ( 15/17 +6 2/31)
c, (7 5/21 +5 3/7 )- 4 5/21
d, ( 4 5/37 – 3 4/5 +8 15/29 ) – (3 5/37 – 6 14 /29
*TRONG BÀI NÀY CÓ HỖN SỐViết một bình luận

Câu hỏi mới