1 tìm số nguyên y,biết a)(y+6)^2=(-10)^2-6^2 b)(y-6)^2=(-8)^2 c)(6-y)^2=81 d)(y+3)^3=-125 e)(y-4).(y+20)=0

1 tìm số nguyên y,biết
a)(y+6)^2=(-10)^2-6^2
b)(y-6)^2=(-8)^2
c)(6-y)^2=81
d)(y+3)^3=-125
e)(y-4).(y+20)=0

1 bình luận về “1 tìm số nguyên y,biết a)(y+6)^2=(-10)^2-6^2 b)(y-6)^2=(-8)^2 c)(6-y)^2=81 d)(y+3)^3=-125 e)(y-4).(y+20)=0”

 1. a) (y+6)^2=(-10)^2-6^2
  (y+6)^2=100-36=64
  TH1:
  (y+6)^2=8^2
  y+6=8
  y=2
  TH2:
  (y+6)^2=(-8)^2
  y+6=-8
  y=-14
  b)(y-6)^2=(-8)^2
  y-6=-8
  y=2
  c)(6-y)^2=81
  TH1:
  (6-y)^2=(-9)^2
  6-y=-9
  y=15
  TH2:
  (6-y)^2=9^2
  6-y=9
  y=-3
  d)(y+3)^3=-125
  (y+3)^3=(-5)^3
  y+3=-5
  y=-8
  e)(y-4)(y+20)=0
  TH1:
  y-4=0
  y=4
  TH2:
  y+20=0
  y=-20
  => x=-4;20

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới