1, Tìm số tự nhiên x lớn nhất, biế a, x<3,005 b,x<15/100 2, giống đề bài trên chỉ thay x=y và bé nhất a, y>9,999 b,y>20

1, Tìm số tự nhiên x lớn nhất, biế
a, x<3,005
b,x<15/100
2, giống đề bài trên chỉ thay x=y và bé nhất
a, y>9,999
b,y>2021/1000
3, hai số tự nhiên liên tiếp m,n
a,m<16,2756<n
b,n<9,2995<m
giúp mik mik cảm ơnViết một bình luận

Câu hỏi mới