1, tính a, 19 . 7 ^2 + 19 – 52 – 19 b, 2^3. 64 + 2^3 . 2 ^6 + 3^3 . 8^2 + 4 ^3 . 4 ^3 c, 12+ 3 . { 90 : [39 – ( 2^3 – 5 )

1, tính
a, 19 . 7 ^2 + 19 – 52 – 19
b, 2^3. 64 + 2^3 . 2 ^6 + 3^3 . 8^2 + 4 ^3 . 4 ^3
c, 12+ 3 . { 90 : [39 – ( 2^3 – 5 ) ^2 ] }Viết một bình luận

Câu hỏi mới