1.tính giá trị biểu thức 100 – { 200 : [ 31+ 2. ( 4 – 7 )] -88} 2. tìm x, biết : 2. ( x + 4 ) = -10

1.tính giá trị biểu thức
100 – { 200 : [ 31+ 2. ( 4 – 7 )] -88}
2. tìm x, biết : 2. ( x + 4 ) = -10

2 bình luận về “1.tính giá trị biểu thức 100 – { 200 : [ 31+ 2. ( 4 – 7 )] -88} 2. tìm x, biết : 2. ( x + 4 ) = -10”

 1. !
  Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
   1. 100 – {200 : [31 + 2(4-7)] – 88}
  = 100 – {200 : [31- 6]) – 88}
  = 100 – {200 : 25 – 88}
  = 100 – {8-88}
  = 100 – {-80}
  = 180.
  2. 2(x+4) =- 10
  <=> x + 4 = -5
  <=> x = -9.

  Trả lời
 2. \text{#A}
  $1 . $
  \text{100 – { 200 : [ 31 + 2 . ( 4 – 7 ) ] -88 } }
  $=$ $\text{100 – { 200 : [ 31 + 2 . ( -3 ) ] -88 }}$
  $=$ $\text{100 – { 200 : [ 31 – 6 ] -88 }}$
  $=$ $\text{100 – { 200 : 25 -88 }}$
  $=$ \text{100 – { 8 -88 }}
  $=$ \text{100 – { -80 }}
  $=$ $180$ 
  $2 .$
  \text{2 . ( x + 4 ) = -10}
  \text{( x + 4 ) = -10 : 2}
  \text{x + 4 = -5}
  \text{x = -5 – 4}
  \text{x = -9}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới