1. Tính nhanh a) -75 . 18 + 18. (-25) b) -54. 76 + 46 . (-76) c) (-4) . (+3) . (-125) . (+25) . (-8)

1. Tính nhanh
a) -75 . 18 + 18. (-25)
b) -54. 76 + 46 . (-76)
c) (-4) . (+3) . (-125) . (+25) . (-8)Viết một bình luận

Câu hỏi mới