1. Tính ( tính nhanh nếu có thể ) a) (-2023 + 197) – (-2023 – 2023) b) – (45-69) + (231 – 265) c) 31 . (-18) + (-31) . 81-

1. Tính ( tính nhanh nếu có thể )
a) (-2023 + 197) – (-2023 – 2023)
b) – (45-69) + (231 – 265)
c) 31 . (-18) + (-31) . 81- 31
2. Tìm x E Z
(x – 8) chia hết cho (x – 3)Viết một bình luận

Câu hỏi mới