-12 ( x – 5 ) + 7 ( 3 – x ) = 5 giúp em với ạ

-12 ( x – 5 ) + 7 ( 3 – x ) = 5
giúp em với ạ
Viết một bình luận