16 + (27 – 7.6) – (94.7 – 27. 99)

16 + (27 – 7.6) – (94.7 – 27. 99)

2 bình luận về “16 + (27 – 7.6) – (94.7 – 27. 99)”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  16+(27−7⋅6)−(94⋅7−27⋅99)
  =16+27−7⋅6−94⋅7+27⋅99
  =16+27.(1+99)−7.(6+94)
  =16+27.100-7.100
  =16+(2700−700)
  =16+2000
  =2016

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  16 + (27 – 7.6) – (94.7 – 27. 99)
  =16+(27-42)-(658-2673)
  =16+27-42-658+2673
  =43-42-658+2673
  =1-658+2673
  =-657+2673
  =2016
  @ Làm làm nhân chia trước cộng trừ sau .
  @ Trước dấu ngoặc là dấu trừ, chúng ta phá ngoặc đổi dấu
  @ Trước dấu ngoặc là dấu cộng, chúng ta phá ngoặc giữ nguyên dấu dấu
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới