2^0 + 2^1 + 2^2 +……………+ 2^ 2000 + 2^2001 = ?

2^0 + 2^1 + 2^2 +……………+ 2^ 2000 + 2^2001 = ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới