(2x+1):7=2^2+3^2 b, 75-3(x+1)=2^2.3^2

(2x+1):7=2^2+3^2 b, 75-3(x+1)=2^2.3^2Viết một bình luận

Câu hỏi mới