2^2.2^x=32 giuppppppppppppppppppppppppppp

2^2.2^x=32
giupppppppppppppppppppppppppppViết một bình luận

Câu hỏi mới