$2^{x}$ + 3.$2^{x+1}$ =14 giúp với

$2^{x}$ + 3.$2^{x+1}$ =14
giúp với

2 bình luận về “$2^{x}$ + 3.$2^{x+1}$ =14 giúp với”

 1. Giải đáp:
   2^{x}+3.2^{x+1}=14
  => 2^{x}.1+3.2^{x}.2^{1}=14
  => 2^{x}.(1+3.2)=14
  => 2^{x}.(1+6)=14
  => 2^{x}.7=14
  => 2^{x}=2
  => 2^{x}=2^{1}
  => x=1
  Vậy x=1

  Trả lời
 2. 2^x + 3 · 2^x+1 = 14
  2^x · 1 + 3 · 2^x · 2 = 14
  2^x · 1 + ( 3 · 2 ) · 2^x  = 14
  2^x · 1 + 6 · 2^x  = 14
  2^x · ( 1 + 6 ) = 14
  2^x · 7 = 14
           2^x = 14 ÷ 7
           2^x = 2
           2^x = 2^1
  =>x = 1
  Vậy x = 1
  #Kerrylla

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới