2/3x – 3/12 = 4/5 – ( 7/x -2 ) help me

2/3x – 3/12 = 4/5 – ( 7/x -2 ) help meViết một bình luận

Câu hỏi mới