2/3 nhân x = 5/2 5/24 + x =7/12 x trừ 3/4 =1/2

2/3 nhân x = 5/2
5/24 + x =7/12
x trừ 3/4 =1/2

2 bình luận về “2/3 nhân x = 5/2 5/24 + x =7/12 x trừ 3/4 =1/2”

 1. 2/3 xx x = 5/2
  => x = 5/2 : 2/3
  => x = 5/2 xx 3/2
  => x = 15/4
     Vậy x = 15/4
  5/24 + x = 7/12
  => x = 7/12 – 5/24
  => x = 14/24 – 5/24
  => x = 9/24 = 3/8
      Vậy x = 3/8
  x – 3/4 = 1/2
  => x = 1/2 + 3/4
  => x = 2/4 + 3/4
  => x = 5/4
        Vậy x=5/4

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới