2^3×5^3-3x(400-(673-2^3x(7^8/7^6+7^0)))

2^3×5^3-3x(400-(673-2^3x(7^8/7^6+7^0)))Viết một bình luận

Câu hỏi mới