2, tính hợp lí a, [ 135 – 35 ] . [ – 47] cộng 53 . [- 48 – 52 ] b, 13 – 12 cộng 11 cộng 10 – 9 cộng 8 – 7 – 6 cộng 5 – 4 cộ

2, tính hợp lí
a, [ 135 – 35 ] . [ – 47] cộng 53 . [- 48 – 52 ]
b, 13 – 12 cộng 11 cộng 10 – 9 cộng 8 – 7 – 6 cộng 5 – 4 cộng 3 cộng 2 – 1

2 bình luận về “2, tính hợp lí a, [ 135 – 35 ] . [ – 47] cộng 53 . [- 48 – 52 ] b, 13 – 12 cộng 11 cộng 10 – 9 cộng 8 – 7 – 6 cộng 5 – 4 cộ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a ) ( -135 − 35 ) × ( − 47 ) + 53 × ( − 48 − 52 )     
  = -100 × ( − 47 ) + 53 × ( − 48 − 52 )
  = -100 × ( − 47 ) + 53 × (-100)
  = -100 × [ ( − 47 ) + 53 ]
  = -100 × 6
  = -600
  b)13 − 12 + 11 + 10 − 9 + 8 − 7 − 6 + 5 − 4 + 3 + 2 − 1
  = 13 − ( 12 + 1 ) − ( 11 + 2 ) + ( 10 + 3 ) − ( 9 + 4 ) + ( 8 + 5 ) − ( 7 + 6 )
  = 13 − 13 + 13 − 13 + 13 − 13 + 13
  = 0 + 0 + 0 + 13
  = 13

  Trả lời
 2. a=(135-35)xx(-47)+53xx(-48-52)
   =100xx(-47)+53xx(-48-52)
  =100xx(-47)+53xx-100
  =100xx[(-47)+53]
  =100xx6
  =-600
  ————————————
  b=13-12+11+10-9+8-7-6+5-4+3+2-1
  =13-(12+1)-(11+2)+(10+3)-(9+4)+(8+5)-(7+6)
  =13-13+13-13+13-13+13
  =0+0+0+13
  =13

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới