20% của 800 là …. Vậy x + 50 = 50 . 4 X = nhiêu

20% của 800 là ….
Vậy x + 50 = 50 . 4
X = nhiêuViết một bình luận

Câu hỏi mới