[21+(-9)+(-12)+(-43)]+[-(-67)]

[21+(-9)+(-12)+(-43)]+[-(-67)]

2 bình luận về “[21+(-9)+(-12)+(-43)]+[-(-67)]”

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
   [21+(-9)+(-12)+(-43)]+[-(-67)]
  =[21+(-9)+(-12)+(-43)]+67
  = [(-9) + (-12)] + 21 + (-43) + 67
  = (-21) + 21 + (-43) + 67
  = 0 + (-43) + 67
  = -43 + 67
  = 24

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  24
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  [21 + (-9) + (-12) + (-43)] + [-(-67)]
  =21 + (-9) + (-12) + (-43)  + 67
  =12+(-12) + (-43) + 67
  =0 + (-43) + 67
  =67 + (-43)
  =24

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới