274-(9x+18)=4 b, x-320:32=25.16

274-(9x+18)=4 b, x-320:32=25.16Viết một bình luận

Câu hỏi mới