3^x+3^x+1+3^x+2=388 tìm x giúp vs

3^x+3^x+1+3^x+2=388 tìm x giúp vsViết một bình luận

Câu hỏi mới