3x + 4 : x -3 cần gấppppppppppppppppppppppppppp

3x + 4 : x -3
cần gấppppppppppppppppppppppppppp



Viết một bình luận