-3/8 x 1/2 + 1/6 x -3/8 + 1/3 : -8/3

-3/8 x 1/2 + 1/6 x -3/8 + 1/3 : -8/3Viết một bình luận

Câu hỏi mới