3 x mũ 2 – 2x = 0 tìm số nguyên x

3 x mũ 2 – 2x = 0
tìm số nguyên xViết một bình luận

Câu hỏi mới