30% của một số là 1/5. Số đó là: a.4 b.0,36 c.0,25 d.36

30% của một số là 1/5. Số đó là:
a.4
b.0,36
c.0,25
d.36Viết một bình luận

Câu hỏi mới