340 – [ 93 – ( 13-11) mũ 2] – 2020 mũ 0 11 mũ 20 . ( 11 mũ 15 . 4 + 11 mũ 15 . 7 )

340 – [ 93 – ( 13-11) mũ 2] – 2020 mũ 0
11 mũ 20 . ( 11 mũ 15 . 4 + 11 mũ 15 . 7 )

2 bình luận về “340 – [ 93 – ( 13-11) mũ 2] – 2020 mũ 0 11 mũ 20 . ( 11 mũ 15 . 4 + 11 mũ 15 . 7 )”

 1. 340 – [ 93 – ( 13 – 11 )^2] – 2020^0
  = 340 – [ 93 – 2^2 ] – 1
  = 340 – [ 93 – 4 ] – 1
  = 340 – 89 – 1
  = 251 – 1
  = 250
  __________________________________________
  11^20 . ( 11^15 . 4 + 11^15 . 7 )
  = 11^20 . [ 11^15 . ( 4 + 7 )]
  = 11^20 . [ 11^15 . 11 ]
  = 11^20 . 11^16
  = 11^36
   

  Trả lời
 2. 340 – [93-(13-11)^2] – 2020^0
  = 340 – (93 – 2^2) – 1
  = 340 – (93 – 4) – 1
  = 340 – 89 – 1
  = 251 – 1
  = 250
  ———————————————-
  11^20 . (11^15 . 4 + 11^15 . 7) 
  = 11^20 . 11^15 . 4 + 11^20 . 11^15 . 7
  = 11^35 . 4 + 11^35 . 7
  = 11^35 . (4+7)
  = 11^35 . 11
  = 11^36
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới