37/100 của x là 13, 5 thì x bằng ?

37/100 của x là 13, 5 thì x bằng ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới