(x + 4) : (2x + 1) Nhanh và đúng nha

(x + 4) : (2x + 1)
Nhanh và đúng nha

1 bình luận về “(x + 4) : (2x + 1) Nhanh và đúng nha”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì x+4 \vdots 2x+1
    => 2.(x+4) \vdots 2x+1
      hay 2x+8 \vdots 2x+1             (1)
   Lại có: 2x+1 \vdots 2x+1            (2)
    (1) ; (2) => (2x+8) – (2x+1) \vdots 2x+1
                        2x+8 – 2x-1 \vdots 2x+1
                          (2x-2x) + (8-1) \vdots 2x+1
                                         7 \vdots 2x+1
                               => 2x+1 ∈ Ư (7)
                               => 2x+ 1 ∈ {-7;-1;1;7}
       Ta có bảng sau:
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{2x+1}&\text{-7}&\text{-1}&\text{1}&\text{7}\\\hline \text{2x}&\text{-8}&\text{-2}&\text{0}&\text{6}\\\hline \text{x}&\text{-4}&\text{-1}&\text{0}&\text{3}\\\hline\end{array}
      Vậy n ∈ {-4;-1;0;3}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới