4/20 + (-4)/20 (-6)/14 + (-2)/ 56 Làm giúp em nhé

4/20 + (-4)/20
(-6)/14 + (-2)/ 56
Làm giúp em nhéViết một bình luận

Câu hỏi mới