(4x-5). (x-7) với (x-2).(x+3)=0 tính giá trị của biểu thức

(4x-5). (x-7) với (x-2).(x+3)=0
tính giá trị của biểu thứcViết một bình luận

Câu hỏi mới