( 4 va 1/3 + 3x ) .2 va 3/5 = 2/3 – 5 x + 20% . x =12

( 4 va 1/3 + 3x ) .2 va 3/5 = 2/3 – 5 x + 20% . x =12

2 bình luận về “( 4 va 1/3 + 3x ) .2 va 3/5 = 2/3 – 5 x + 20% . x =12”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (4(1)/3 +3x) . 2(3)/5=2/3-5
  <=>(13/3 + 3x) 13/5=-13/3
  <=>13/3+3x=-13/3 : 13/5
  <=>13/3+3x=-3/5
  <=>3x=-5/3 – 13/3
  <=>3x=-6
  <=>x=-2
  Vậy x=-2
  $\\$
  x+20% . x=12
  <=>x+1/5 . x =12
  <=>(1+1/5)x=12
  <=>6/5 x =12
  <=>x=10
  Vậy x=10

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (4 1/3 + 3x) . 2 3/5 = 2/3 – 5
  => (13/3 + 3x) . 13/5 = -13/3
  => 13/3 + 3x = -13/3 : 13/5
  => 13/3 + 3x = -5/3
  => 3x = -5/3 – 13/3
  => 3x = -6
  => x = -2
  Vậy x=-2
  ____________________-
  x+20% . x = 12
  => x . (1+20%) = 12
  => x . (1+1/5) = 12
  => x . 6/5 = 12
  => x = 12 : 6/5
  => x = 10
  Vậy x=10

  Trả lời

Viết một bình luận