5) 15-x=4x-5 6) 3x-6= 5x+2 7) 5x-16= 40+x 8) 4x-10=15+x 9) -12+x = 5x-20 Giải giúp mik vs ạ !! Cảm

5) 15-x=4x-5
6) 3x-6= 5x+2
7) 5x-16= 40+x
8) 4x-10=15+x
9) -12+x = 5x-20
Giải giúp mik vs ạ !! Cảm

2 bình luận về “5) 15-x=4x-5 6) 3x-6= 5x+2 7) 5x-16= 40+x 8) 4x-10=15+x 9) -12+x = 5x-20 Giải giúp mik vs ạ !! Cảm”

 1. 5) 15 – x = 4x – 5
  ⇒ -x – 4x = -5 – 15
  ⇒ -5x = -20
  ⇒ x = (-20) : (-5)
  ⇒ x = 4
  6) 3x – 6 = 5x + 2
  ⇒ 3x – 5x = 2 + 6
  ⇒ -2x = 8
  ⇒ x = 8 : (-2)
  ⇒ x = -4
  7) 5x – 16 = 40 + x
  ⇒ 5x – x = 40 + 16
  ⇒ 4x = 56
  ⇒ x = 56 : 4
  ⇒ x = 14
  8) 4x – 10 = 15 + x
  ⇒ 4x – x = 15 + 10
  ⇒ 3x = 25
  ⇒ x = 25/3
  9) -12 + x = 5x – 20
  ⇒ x – 5x = -20 + 12
  ⇒ -4x = -8
  ⇒ x = (-8) : (-4)
  ⇒ x = 2
  color{pink}{#Na}

  Trả lời
 2. 5) 15-x=4x-5
  15+5=4x+x
  20=5x
  x=4
  6) 3x-6= 5x+2
   5x-3x=-6-2
   2x=-8
   x=-4
  7) 5x-16= 40+x
  5x-x  =40+16
     4x  = 56
       x  =14
  8) 4x-10=15+x
   4x+x=15+10
  5x=25
  x=5
  9) -12+x = 5x-20
  -12 + x5x – 20
  x – 12 = 5x – 20
  x – 12 = 5x – 20
  x – 12 + 12 = 5x – 20 + 12
  x – 12  + 12  = 5x – 20 + 12
  x = 5x  – 20 + 12
  x = 5x – 8
  x – 5x = 5x – 8 -5x
  -4x = 5x – 8 – 5x
  -4x = -8
  x = -8 : -4
  x = 2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới