5/2×1/6-3/5x-5/2+3/25×1/6x-5/2=

5/2×1/6-3/5x-5/2+3/25×1/6x-5/2=Viết một bình luận

Câu hỏi mới