5^x . 5^x+1 . 5 ^x+2 nhỏ hơn hoặc bằng 10^18 : 2^18 Time x: toán nâng cao nhé

5^x . 5^x+1 . 5 ^x+2 nhỏ hơn hoặc bằng 10^18 : 2^18
Time x: toán nâng cao nhé
Viết một bình luận