x + 5/6 = 9/8 hẹp

x + 5/6 = 9/8 hẹpViết một bình luận

Câu hỏi mới