`53 xx 39 + 47 xx 39 – 53 xx 21 – 47 xx 21`

`53 xx 39 + 47 xx 39 – 53 xx 21 – 47 xx 21`

2 bình luận về “`53 xx 39 + 47 xx 39 – 53 xx 21 – 47 xx 21`”

 1.      53 × 39 + 47 × 39 – 53 × 21 – 47 × 21
  = ( 53 × 39 + 47 × 39 ) – ( 53 × 21 + 47 × 21 )
  = 39 × ( 53 + 47 ) – 21 × ( 53 + 47 )
  = 39 × 100 – 21 × 100
  = 100 × ( 39 – 21 )
  = 100 × 18
  = 1800
  Xin 5 sao và câu trả lời hay nhất !

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới