(-6).7/(-7).(-8) Giải chi tiết giúp e với ạ

(-6).7/(-7).(-8)
Giải chi tiết giúp e với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới