`[(7^3+3.7^2)+(3^2 . 5^2+5^2)]:10`

`[(7^3+3.7^2)+(3^2 . 5^2+5^2)]:10`

2 bình luận về “`[(7^3+3.7^2)+(3^2 . 5^2+5^2)]:10`”

 1. [( 7^3 + 3 · 7^2 ) + ( 3^2 · 5^2 + 5^2 )] : 10
  = [( 343 + 3 · 49 ) + ( 9 · 25 + 25 )] : 10
  = [( 343 + 147 ) + ( 225 + 25 )] : 10
  = ( 490 + 250 ) : 10
  = 740 : 10
  = 74.
  $\color{purple}{\text{#lengoclinh211}}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới