8,12,10,10,15,8,8,9 i) tìm số được viết nhiều nhất ii)tìm số trung vị

8,12,10,10,15,8,8,9
i) tìm số được viết nhiều nhất
ii)tìm số trung vịViết một bình luận

Câu hỏi mới