8)Tìm các số nguyên x,y,z biết: -x/6=14/-y=z/60=2/3

8)Tìm các số nguyên x,y,z biết:
-x/6=14/-y=z/60=2/3Viết một bình luận

Câu hỏi mới