A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + .. + 2^2008 . Tìm số dư khi A chia 7

A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + .. + 2^2008 . Tìm số dư khi A chia 7Viết một bình luận

Câu hỏi mới